Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom.

1.1.1 Predávajúci, podrobnosti v prílohe Kontakt

1.1.2 Zákazník (kupujúci) je

 • každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá vyplnením registračného formulára a zriadením konta prejavila záujem o nákup tovaru na internetovej stránke www.klas-shop.sk
 • každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka
 • každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru
 • zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 • Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva zákazník súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Registrácia zákazníka

2.1 Registrácia zákazníka nie je nutnou podmienkou nakupovania v našom shope.

2.2 Zaregistrovaním zákazník získa:

 • informácie o stave vybavovania objednávky
 • prehľad všetkých predošlých objednávok
 • informácie o stave vybavovania objednávky
 • možnosť nakupovania so zľavami
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných shopom
 • možnosť dostávať pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby.

3. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

3.1 Tovar môže zákazník objednávať nasledovne:

 • prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
 • telefonicky
 • emailom

3.2 Odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.3 Prijatie objednávky realizovanej prostredníctvom nákupného košíka potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu, pri inom spôsobe objednania spravidla do 24 hodín.

3.4 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

3.5 Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Doručením potvrdzujúceho e-mailu zákazníkovi o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.7 Zákazník má možnosť zmeniť resp. zrušiť svoju objednávku bezprostredne po jej potvrdení odpoveďou na potvrdzujúci mail resp. telefonicky v prípade, že zásielka už nebola expedovaná. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci zákazníkovi storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet zákazníka, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.8 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade zákazníkovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.

3.9 Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

4. Ceny

4.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

4.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Podrobnosti sú uvedené v prílohe Poštovné.

4.3 Nakoľko sú predávajúcim všetky ceny dopravy dotované, môže predávajúci stanoviť minimálnu celkovú cenu objednávky.

5. Platba

5.1 Platba je možná iba v EUR.

5.2 Platiť za tovar môže zákazník na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho. Podrobnosti sú v časti Doprava a platba

5.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci zákazníkovi spolu s tovarom.

6. Dodacie podmienky

6.1 Lehota na odoslanie tovaru predávajúcim je vo väčšine prípadov do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade niektorých položiek, kde je na stránke uvedená dlhšia doba naskladnenia, môže byť lehota odoslania primerane predĺžená.

6.2 Po vyskladnení tovaru je deklarovaná dodacia doba zásielkovej služby v rámci Slovenska 1-3 pracovné dni.

6.3 O odovzdaní tovaru prepravcovi na doručenie predávajúci zákazníka informuje mailom.

6.4 V prípade ak by prekročila lehota na odoslanie 4 pracovné dni, bude o tom predávajúci zákazníka informovať mailom resp. telefonicky. Ak zákazníkovi nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.7.  týchto Obchodných podmienok.

7. Doručenie tovaru

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru:

 • Slovenskou poštou.
 • Kuriérom (DPD, Geis, …)

7.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

7.3 Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

7.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

7.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zákazníkovi zavinené prepravcom alebo nesprávne resp. neúplne udanou doručovacou adresou zákazníkom.

7.6 Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7.7 V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace s priamym a so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie akejkoľvek zásielky tomuto zákazníkovi je možné len po vzájomnej dohode.

 8. Reklamácie a Odstúpenie od zmluvy

8.1 Zákazník môže v prípade nespokojnosti tovar reklamovať. Podrobnosti sú v prílohe: Reklamačný poriadok

8.2 Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy. Podrobnosti sú v prílohe: Odstúpenie od zmluvy

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade zákazník – kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

9.2 Zákazník musí podľa platného zákona využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. Predávajúci odporúča Zákazníkovi najskôr využiť kontakt (resp. kontaktný formulár) na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

9.3 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckych registrácií prostredníctvom internetového obchodu klas-shop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom. Podrobnosti sú v prílohe Ochrana osobných údajov .

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.2.2016 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.