Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

 • V prípade, že ako kupujúci uznáte za potrebné z akéhokoľvek dôvodu reklamovať zakúpený tovar, kontaktujte nás mailom resp. telefonicky alebo použite kontaktný formulár.
 • Ako kupujúci musíte tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri preberaní. Máte nárok tovar neprebrať ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade máte nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 • Predmetom reklamácie nie je porušenie celistvosti zásielky doručenej prepravcom. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu, zásielku prekontrolujte, spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte mailom. O úhrade škody rozhodne prepravca. Prípadnú potrebu zaslanie novej zásielky vyriešime individuálne, spravidla zašleme zásielku znovu.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Potravinové doplnky expedujeme s dátumom exspirácie minimálne  2 mesiace, v prípade kratšej doby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.
 • Ak Vám bola doručená nekompletná zásielka, zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou , informujte nás vyššie uvedeným spôsobom najneskôr do 48 hodín od doručenia. Obratom Vás informujeme o spôsobe riešenia.
 • Pri uplatnení reklamácie ste povinný nám doručiť reklamované doplnky výživy v originálnom balení, vrátane príbalových letákov, faktúry a kópie potvrdenia o doručení od dopravcu resp.doručovateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť potravinový doplnok spotrebiteľom otvorený s poškodeným poistným hygienickým krúžkom.
 • Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.
 • Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod):

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Mgr. Jaroslava Hrivňáková, 04445 Bidovce 301 alebo e-mailom na info@mojezdravie.sk ). Na tento účel si môžete z našej stránky stiahnuť a použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Ohľadom zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Obmedzenie možnosti odstúpenia od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predmetom odstúpenia od zmluvy nemôže byť potravinový doplnok už raz otvorený s poškodeným poistným hygienickým krúžkom.

Praktické poznámky:

 • tovar v žiadnom prípade neposielajte ako dobierku
 • tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku)
 • ak nás o odstúpení od zmluvy informujete mailom, uveďte všetky dáta, ktoré obsahuje vzorový formulár